Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ REZERWOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU WWW.KONESER-ZDROWIA.PL

 

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Pani Elżbieta Kasztelaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Kasztelaniec pod adresem: ul. Zgody 15, 31-217 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu Organizatora do CEiDG: Urząd Miasta Krakowa, NIP: 679-002-21-85, REGON 350913689, tel./fax 12 420 22 80, codziennie w godz. ……… – ….. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia jak za standardowe połączenie telefoniczne wg operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), e-mail: elzbietakasztelaniec@koneser-zdrowia.pl;   
 2. Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora w j. polskim pod adresem URL: koneser-zdrowia.pl;
 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zgłoszenia udziału w Szkoleniu za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 4. Uczestnik – skierowana przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu pełnoletnia osoba fizyczna, w przypadku gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna może ona być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia;
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Serwisu internetowego;
 6. Szkolenie – spotkanie mające w nazwie „szkolenie”, „kurs” warsztaty”, „seminarium” któremu Organizator nadaje taką rangę w ofercie lub na Stronie Szkolenia;
 7. Strona Szkolenia – pojedyncza podstrona w Serwisie internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Szkolenia, tj. termin i temat Szkolenia, miejsce jego przeprowadzenia i szczegółowy program Szkolenia;
 8. Cena – cena brutto uczestnictwa w Szkoleniu umieszczona obok informacji o Szkoleniu na Stronie Szkolenia;
 9. Rezerwacja – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego, wskazujące Szkolenie, w którym Zamawiający deklaruje udział, złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. Umowa – zawarta przez Organizatora i zamawiającego umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie danego Szkolenia, zawarta przy użyciu Serwisu internetowego;
 12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);
 14. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134);
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123);
 15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
 16. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Rezerwacji Szkolenia oferowane w Serwisie internetowym i realizacja Szkoleń odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Liczba oferowanych Szkoleń objętych promocją w zakresie Ceny za udział w Szkoleniu jest ograniczona. Zapisywanie na Szkolenia odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania miejsc. Promocje oferowane w Serwisie internetowym nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji zamieszczonych w Serwisie internetowym.
 3. Informacje podane w Serwisie internetowym (w szczególności dotyczące Cen udziału w Szkoleniu) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   
 4. Wszystkie podane na stronie Serwisu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu internetowego lub strony koneser-zdrowia.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Serwisu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora.
 6. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać w Serwisie internetowym treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Organizatora, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 7. W celu korzystania ze Serwisu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 
 8. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do Internetu;    
 9. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna; 
 10. aktywne konto e-mail.
 11. Bezpośredni kontakt z Organizatorem jest możliwy mailowo lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe Organizatora podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Serwisu internetowego w zakładce
 12. organizator informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, REZERWACJA SZKOLENIA:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania Rezerwacji na poszczególne Szkolenia oferowane w Serwisie internetowym. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Rezerwacji, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Organizator może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
 4. cel lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu internetowego, 
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 5. Organizator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
 6. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  e. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,  
  f. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 7. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Organizatora wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: elzbietakasztelaniec@koneser-zdrowia.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub email ego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 8. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Organizatora rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Organizatora.
 9. Dokonywanie rezerwacji na Szkolenia za pośrednictwem Serwisu internetowego jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak potwierdzenia Rezerwacji przesyłane są jedynie w Dni robocze.
 10. Aby dokonać Rezerwacji miejsca na Szkolenie poprzez Serwis internetowy Użytkownik proszony jest o dokonanie następujących czynności:
 11. dokonanie wyboru Szkolenia, a następnie wyboru ilości miejsc, ewentualnie innych dostępnych parametrów Szkolenia (np. rodzaj biletu),
 12. wskazanie danych osobowych Zamawiającego: imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego i adres email,
 13. następnie możliwe jest wpisanie uwag skierowanych do Organizatora, np. prośba o wystawienie faktury VAT (wówczas należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury),
 14. następnie należy potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, a w celu zakończenia dokonywania Rezerwacji należy kliknąć w przycisk „Wyślij zgłoszenie i zapłać”.
 15. Wysłanie Rezerwacji przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Organizatorowi co do zawarcia umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia, zgodnie z treścią Regulaminu.  
 16. Zamawiający otrzymuje od Organizatora:
  • potwierdzenie otrzymania Rezerwacji tj. wiadomość mailową o temacie „rezerwacja w trakcie” – automatycznie generowana wiadomość e-mail zawierająca m.in. szczegółowy opis złożonej Rezerwacji, dane Zamawiającego, opis Szkolenia którego dotyczy Rezerwacja, Cenę oraz dane do dokonania zapłaty Ceny;
  • potwierdzenie zawarcia umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia którego dotyczy Rezerwacja, tj. wiadomość o temacie „………………………….” na wskazany przez Zamawiającego w Rezerwacji adres poczty e-mail. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy na organizacje i przeprowadzenie Szkolenia, a umowa ta zawierana jest w j. polskim.
 17. Potwierdzenie zawarcia umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia wysyłane jest przez Organizatora najpóźniej w ciągu ….. Dni roboczych po wpływie na rachunek bankowy Organizatora Ceny za Szkolenie wskazanej na Stronie Szkolenia oraz w potwierdzeniu dokonania Rezerwacji. Zapłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora: BGŻ BNP Paribas 95 1600 1013 0002 0011 6211 0001.

 

ROZDZIAŁ IV- ZMIANA ORGANIZACJI SZKOLENIA, ZASADY WYPOWIADANIA UMOWY NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z dowolnego powodu, nie później niż na … Dni roboczych przed terminem Szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia z dowolnego powodu, nie później niż na … Dni roboczych przed terminem Szkolenia.
 3. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia Organizator poinformuje Zamawiającego telefonicznie na nr wskazany w Rezerwacji lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w Rezerwacji.
 4. W razie odwołania lub zmiany terminu Szkolenia Zamawiającemu, ani Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o zwrot Ceny za Szkolenie w wartości nominalnej uregulowanej za Szkolenie na rachunek bankowy Organizatora przez terminem Szkolenia.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą (należy przez to rozumieć zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewiedzenia i/lub zapobieżenia mu w chwili dokonania Rezerwacji lub umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia, np. klęska żywiołowa, akt terrorystyczny, wojna, strajk) Organizator ma prawo do odwołania Szkolenia lub wcześniejszego zakończenia trwającego już Szkolenia.
 6. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do dokonania nieznacznych modyfikacji Szkolenia, tj.

6.1. zastąpienie osoby prowadzącej Szkolenie przez kogoś innego, kto posiada stosowne kompetencje, doświadczenie i umiejętności do przeprowadzenia Szkolenia na poziomie osoby zastępowanej,

6.2. przesunięcie o max. ….. godzin terminu rozpoczęcia Szkolenia w stosunku do pierwotnego terminu wskazanego na Stronie Szkolenia,

6.3. zmiany miejsca odbywania Szkolenia jednak jedynie w obrębie miejscowości w której miało pierwotnie odbyć się Szkolenie,

6.4. zmiana kolejności omawiania poszczególnych punktów programu szkolenia w stosunku do wskazanych na Stronie Szkolenia.

W wymienionych wyżej przypadkach Zamawiający, ani Uczestnik nie mają uprawnienia do żądania od Organizatora zwrotu części lub całości Ceny za Szkolenie, czy tez zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

 1. W przypadku odwołania Szkolenia lub zmiany przez Organizatora terminu szkolenia w terminach późniejszych niż wskazane w ust. 1. i 2. niniejszego rozdziału, albo dokonani modyfikacji programu szkolenia w innym zakresie niż wskazany w ust. 6. pkt. 6.4. powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia oraz prawo do żądania od Organizatora zwrotu Ceny za szkolenie, którą Zamawiający uregulował przed dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę na organizację i przeprowadzenie Szkolenia najpóźniej na … Dni roboczych przed terminem Szkolenia. Wypowiedzenie dla swojej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej lub mailowej na adres: elzbietakasztelaniec@koneser-zdrowia.pl Dokonanie wypowiedzenia bez zachowania terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnej Ceny za Szkolenie.
 3. Niestawienie się Uczestnika na Szkolenie, z wyłączeniem okoliczności stanowiących siłę wyższą, o której mowa w ust. 5. powyżej, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnej Ceny za Szkolenie.
 4. Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestników Szkolenia w każdym czasie, jednak proszony jest o niezwłoczne podanie danych nowego Uczestnika, najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem terminu Szkolenia.

 

ROZDZIAŁ V –   PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:                

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Organizator informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia w terminie 14 dni od zawarcia takiej umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument zawarł z Organizatorem Umowę, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy należy poinformować Organizatora o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną, Organizator prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy na organizacje i przeprowadzenie Szkolenia.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy Organizator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności.
 7. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

ROZDZIAŁ VI – UCZESTNICTWO W SZKOLENIU:

 1. Uczestnik w trakcie Szkolenia proszony jest o stosowanie się do wskazówek i uwag prowadzącego Szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Uczestnika, który narusza przepisy prawa, porządek, znajduje się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających lub zachowuje się w sposób uniemożliwiający lub utrudniający udział w Szkoleniu innym Uczestnikom.
 2. O ile, co innego nie wynika z opisu zawartego na Stronie Szkolenia, Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu na miejsce Szkolenia, ani kosztów zakwaterowania w miejscowości, w której ma odbyć się Szkolenie, jak i żadnych innych kosztów związanych z uczestnikiem Uczestnika w Szkoleniu.
 3. Uczestnik Szkolenie, bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora, nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu Szkolenia, dotyczy to również wypowiedzi innych Uczestników Szkolenia, czy tez utrwalania wizerunku innych Uczestników Szkolenia.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim w trakcie odbywania Szkolenia.
 5. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma od Organizatora w formie pisemnej imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające udział w
 6. Przekazywane w trakcie Szkolenia egzemplarze materiałów szkoleniowych przechodzą na własność Uczestnika z chwilą ich przekazania, a ich treść podlega ochronie wskazanej w ustawie z dnia 04.02.201994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie własności egzemplarzy materiałów szkoleniowych nie powoduje jednak w żaden sposób przeniesienia na Uczestnika autorskich praw majątkowych do przekazywanych materiałów szkoleniowych, które przysługują Organizatorowi, bądź osobom trzecim. Uczestnik uprawniony jest do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie do celów prywatnych lub związanych z wykonywaniem pracy lub świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ VII – REKLAMACJE:

 1. Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji dot. świadczonych przez Organizatora na podstawie Umowy usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia Szkolenia.
 2. Zamawiający może złożyć reklamację do Organizatora przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: elzbietakasztelaniec@koneser-zdrowia.pl lub listownie na adres: ………………………………………….
 3. Zamawiający, składając do Organizatora reklamację proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa i data Szkolenia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie reklamacji i żądania reklamującego.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Organizatora.
 5. Organizator informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Organizatora, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, Ujastek 1, 31-752 Kraków, www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

ROZDZIAŁ VII – DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownik dokonując Rezerwacji w Serwisie internetowym, i/lub zapisując się do newslettera, i/lub kontaktując się z Organizatorem, przekazuje Organizatorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu internetowego).
 2. W przypadku dokonania Rezerwacji oraz kontaktu z Organizatorem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dokonanie Rezerwacji i wykonanie Umowy oraz umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do dokonania rezerwacji i zawarcia Umowy na organizacje i przeprowadzenie Szkolenia, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Serwisu internetowego, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku subskrypcji newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w celu dokonania Rezerwacji i realizacji Umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia (np. bankowi, firmie księgowej, firmie od której Organizator wynajmuje pomieszczenia na odbycie Szkolenia), Dane te nie będą udostępniane w innym celu niż wskazany w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody osoby, której dotyczą. Dane Użytkownika/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IX – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Organizatora jak i Konsumenta w umwooie zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Serwisu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Serwisu internetowego). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego i wypowiedzenia Umowy. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego w każdym czasie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu internetowego.
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Kraków, dnia 01 kwietnia 2019 roku.

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

Nazwa i termin Szkolenia

 

Elżbieta Kasztelaniec …………………,

email: elzbietakasztelaniec@koneser-zdrowia.pl

 

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy na organizację i przeprowadzenie następującego Szkolenia ………………………………………………………………………………………………………………………………….……

 

Umowa została zawarta z Elżbietą Kasztelaniec w dniu ………….. roku.

 Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..……………………………………. ………………………………..Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Organizatora w wersji papierowej)